El concepte CRM (del anglès Customer Relationship Management) defèn la gestió òptima d’aquest procés aplicant tota la potencialitat de les solucions informàtiques

Què ofereix?

Amb ekon CRM disposes d’una eina àgil i efectiva per fidelitzar els teus clients i incrementar la quota de mercat, al mateix temps que optimitzes i automatitzes els processos comercials de forma integrada amb la resta de la informació de l’empresa.

Ofereix una gestió professional dels àmbits del servei post-venda, la gestió comercial i les campanyes de marketing.

En un mercat d’oferta, la fidelització dels clients i l’increment de la nostra quota de mercat dintre de cada un d’ells són factors determinants.

El concepte CRM (del anglès Customer Relationship Management) defèn la gestió òptima d’aquest procés aplicant tota la potencialitat de les solucions informàtiques.

Les empreses necessiten industrialitzar la gestió personalitzada de la relació amb els seus clients: Saber qui són, gestionar els processos de vendes, etc.

ekon CRM

Solució estàndard o a mida? ekon el millor dels dos mons

ekon CRM és una completa i avançada solució per la gestió comercial de l’empresa, completament integrada amb la resta de les àrees de l’empresa (Finances, Compres, Vendes, etc.). En la relació comercial amb el client, aporta, en temps real, tota la informació que l’empresa disposi d’ell.

A més a més, ekon assegura que la teva inversió no caducarà, ja que incorpora amb facilitat i rapidesa tant les últimes funcionalitats de negoci com les novetats tecnològiques que sorgeixin (ràpids upgrades –en hores– i amb el menor cost de mercat).

Avantatges d'optimització

  • Aconsegueix una percepció positiva per part del client, ja que aquest rep informació i comunicacions personalitzades i així percep que se li ofereix un tracte únic.
  • Transmet una millor imatge. Aconsegueix que els seus clients estiguin més satisfets.
  • Obté al instant el detall de les vendes, per lo que pot realitzar accions comercials clientitzades, etc. D’aquesta manera, existeix una visió unitària del client (1 to 1).
  • Industrialitza el coneixement. El client passa a ser de l’empresa, no del comercial, el que es tradueix en una ràpida amortització de la solució.
  • Redueix les tasques administratives i el descontrol burocràtic. Es duu a terme un seguiment integral del cicle de vida de les vendes al client (procés pre-venda i post-venda).
  • Passa d’un model de venda reactiu a proactiu. Basant-nos en els seus registres històrics i volums de negoci, s’analitzen les diferents tipologies de clients i motivacions de compra, i li ofereixen els nostres productes de forma proactiva.

ekon CRM és una completa i avançada solució per la gestió comercial de l’empresa, completament integrada amb la resta de les àrees de l’empresa

Beneficis

ekon CRM aporta nombrosos beneficis en la gestió dels seus àmbits d’actuació: campanyes de marketing, gestió comercial i servei post-venda.

Gestiona les oportunitats de negoci a les quals s’hi assignen les accions.

Aplica un model de venda proactiva, mitjançant el anàlisis dels clients i les seves motivacions de compra.

Gestiona els recursos, materials i/o personal, associats a cada acció comercial.

Personalitza els contactes amb els que es desitja treballar per representant.

Crea noves accions, i planifica les següents a partir de les ja realitzades.

Realitza la gestió i anàlisis d’ofertes a clients.

Gestiona el pipeline comercial (embut).

Facilita tota la informació que demanda la gestió comercial.

Controla costos. Durant el transcurs i al finalitzar la campanya, ofereix control de costos i obté estadístiques de les accions efectuades per optimitzar la millor dedicació dels recursos humans i dels materials utilitzats.

Mostra gràficament la situació dels candidats, ingressos i costos.

Controla la publicació en medis de premsa de material publicitari de l’empresa, etc.

Analitza les campanyes en funció de la resposta rebuda i també econòmicament, controlant el seu resultat i benefici.

Crea i gestiona noves referencies, i realitza un seguiment personalitzat.

Ofereix el millor suport i servei al realitzar una àgil i eficaç planificació i assignació de tècnics (propis o subcontractats) per la resolució d’incidències on-site, via telefònica o en instal·lacions especialitzades.

Facilita la confecció d’informes d’intervenció, incloent despeses facturables o excloent parts substituïdes.

Realitza una ràpida facturació i el control d’equips informàtics de clients, ja que manté un històric de les intervencions realitzades tant per equip com per client.

Facilita la confecció de contractes i pressupostos, així com el control de garantia.

Contacta amb nosaltres
close slider

    Contacte